Vårt mål: Ett tobaksfritt Sverige

Över 20 år i kampen mot tobak

Över 20 år i kampen mot tobak

Tandvård mot Tobak ,TmT, bildades i maj 1992 och inbjuder som medlemmar hela tandvårdsteamet. Tidigare samma år hade Läkare mot Tobak, LmT, startats och något senare Sjuksköterskor mot Tobak, SmT.

År 1994 inrättades en paraplyorganisation för de tre föreningarna, Yrkesföreningar mot Tobak, YmT, Senare har ytterligare tre föreningarna ingått i YmT, Lärare mot Tobak, LärmT, Farmaci mot Tobak (lade ner sin förening 2010), FmT och Psykologer mot Tobak, PmT.

FDI(Fédération Dentaire International) som bildades år 1900 är en federation av 130 nationella tandläkarförbund som representerar 650.000 tandläkare i världen. 1995 beslöt FDI´s generalförsamling att bilda en särskild tobakssektion. Till dess första ordförande valdes tandl. Örjan Åkerberg, Sverige.

Dessa sex samverkande organisationer har framgångsrikt uppvaktat riksdagen, socialdepartementet, socialstyrelsen och EU-institutioner. Våra synpunkter har fått stor tyngd genom att vi varit och är noga med att ha vetenskaplig grund för allt vi framför.

Rökfria restauranter, tobakslagen och reklamförbudet i Sverige samt det kommande reklamförbudet i hela EU är exempel på frågor som vår organisation i samverkan med det Europeiska antitobaksnätverket lobbat för.

Yrkesföreningarna samverkar, sedan starten, aktivt med Folkhälsoinstitutet, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden.

2008 Sveriges Tandläkarförbunds tobakspolicy antogs.

Yrkesföreningar mot Tobak var en av grundarna till Tobaksfakta-Oberoende Tankesmedja 2010, och ingår som en av Tobaksfaktas medlemsorganisationer.

Nu är det många aktiviteter på gång. Vi inom Tandvården har stor möjlighet att arbeta tobakspreventivt eftersom vi träffar så gott som hela befolkningen regelbundet. Rökfria operationer är lika viktiga inom tandvården som inom övriga sjukvården. Att tobaksavvänjning ska ske inom tandvården för samma kostnad för patienten som inom primärvården arbetar vi hårt för ungdomsarbetet kan se olika ut. Tobaksfri Duo är ett gott exempel på hur tandvården kan stärka arbetet lokalt. SMART är en annan framgångsrik metod nu följer vi med spänning vårt regeringsuppdrag att undersöka hur enkla råd om tobak kan vara en bra metod att inspirera våra patienter till tobaksfrihet.

Aktuellt

  • Riksstämman 2022

    / För femtonde året i rad fick TmT möjlighet att arrangera ett seminarium på Riksstämman Denna gång i Göteborg och med titeln Tackla Tobak i Tandvården. Full salong och stort Läs vidare

  • Odontologisk riksstämma 16-18 november

    Svenska Tandläkaresällskapet arrangerar i år den 58:e Odontologiska Riksstämman med syftet att sprida kunskap och främja utvecklingen på det odontologiska området. I år blir det på Svenska Mässan i Göteborg. Årets Läs vidare

  • Tandvård mot Tobak i Almedalen

    Tandvård mot Tobak var i Almedalen under politikerveckan och hade ett seminarium om det vita snuset och tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet. Våra förbund deltog och uttryckte sitt stöd Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Tandvård mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org